Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji konserwatora urządzeń transportu bliskiego oraz egzaminu przed Urzędem Dozoru, wydającego zaświadczenie kwalifikacyjne do samodzielnej konserwacji urządzenia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora, oraz konieczność przedstawienia ważnego świadectwa kwalifikacyjnego - uprawnienia energetyczne (elektryczne) G1 E.

Program szkolenia:

  • Organizacja i zakres działania dozoru technicznego,
  • Ogólna budowa urządzenia
  • Budowa i działanie poszczególnych podzespołów i mechanizmów 
  • Obowiązki konserwatora
  • Postępowanie konserwatora w przypadku awarii urządzenia
  • Zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych
  • Prowadzenie książki obsługi i konserwacji.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79poz849).