Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania urządzeniami poddozorowymi oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator tych urządzeń.
Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego (od lekarza medycyny pracy), potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowiskach operatora.

PROGRAM SZKOLENIA:
Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż
Zajęcia praktyczne

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami)..