Program szkolenia:

Uczestnicy kursu nabywają teoretyczną wiedzę dotyczącą eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Ponadto słuchacze zapoznają się z przepisami i zasadami związanymi z BHP oraz ochroną środowiska w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Dodatkowo kursanci zostaną przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy oraz z ochrony przeciwpożarowej, jak również z przepisów dotyczących elektroenergetyki.

Adresatami kursu są m.in.: elektrycy, serwisanci, palacze kotłów, monterzy, instalatorzy oraz osoby obsługujące urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Uprawnienia gazowe G3:

gaz

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.


 Zakres uprawnień:

 • urządzeń do magazynowania paliw gazowych
 • urządzeń do produkcji paliw gazowych
 • generatorów gazowych
 • sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa (gazociągów, stacji gazowych)
 • sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (tłoczni gazowych)
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • urządzeń do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
 • turbin gazowych
 • przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

 Certyfikat

uprawnieniaPo ukończonym kursie i zdanym egzaminie przed naszą Komisją Kwalifikacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji i/lub dozoru. 
Uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia energetyczne ważne 5 lat.
Uprawnienia są wydawane terminowo z powodu ciągłych zmian technologicznych, których skutki można zauważyć również w energetyce.
Zmianie ulega także prawo energetyczne. 
Ważne jest ciągłe podnoszenie swoich umiejętności oraz systematyczne przypominanie i uaktualnianie wiedzy, aby móc bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Zalety skorzystania z naszej oferty: 

 • oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia SEP
 • w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe
 • egzamin dodatkowo płatny 225 zł brutto/wniosek egzaminacyjny 
 • posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną
 • cena kursu 225 zł