Program szkolenia:

 • Uczestnicy kursu nabywają teoretyczną wiedzę dotyczącą eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Ponadto słuchacze zapoznają się z przepisami i zasadami związanymi z BHP oraz ochroną środowiska w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Dodatkowo kursanci zostaną przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy oraz z ochrony przeciwpożarowej, jak również z przepisów dotyczących elektroenergetyki.

  Adresatami kursu są m.in.: elektrycy, serwisanci, palacze kotłów, monterzy, instalatorzy oraz osoby obsługujące urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

  Uprawnienia energetyczne G2:

  klimatyzacja

  Uprawnienia energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.


  Zakres uprawnień:

  Uzyskanie uprawnień energetycznych SEP G2 (E i D) pozwala na dozór i/lub eksploatację:

  • kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z ich urządzeniami pomocniczymi
  • pieców przemysłowych o mocy ponad 50 kW
  • sieci i instalacji cieplnych o przesyle ciepła powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • turbin parowych i wodnych o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
  • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW
  • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kW
  • sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych
  • urządzeń do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
  • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

   Certyfikat

  uprawnieniaPo ukończonym kursie i zdanym egzaminie przed naszą Komisją Kwalifikacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji i/lub dozoru 
  uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia energetyczne ważne 5 lat.
  Uprawnienia są wydawane terminowo z powodu ciągłych zmian technologicznych, których skutki można zauważyć również w energetyce.
  Zmianie ulega także prawo energetyczne. 
  Ważne jest ciągłe podnoszenie swoich umiejętności oraz systematyczne przypominanie i uaktualnianie wiedzy, aby móc bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

  Zalety skorzystania z naszej oferty: 

  • oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia SEP
  • w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe
  • egzamin dodatkowo płatny 225 zł brutto/wniosek egzaminacyjny 
  • posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną
  • cena kursu 225 zł