Przejdź do treści

Najczęściej zadawane pytania – kurs elektryczny G1

przeciwpożarowe wyłączniki prądu, obowiązkowo należy stosować w obiektach budowlanych o kubaturze powyżej 1000 m3.

Poleceniodawca powinien posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Koordynujący powinien posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Odpowiadając na pytanie czy pąd zmienny i prąd przemienny to ten sam rodzaj prądu, musimy powiedzieć: nie. Prąd zmienny to prąd o dowolnym kształcie, a prąd przemienny oznacza prąd sinusoidalnie zmienny.

Źródłami prądu stałego są np.: akumulator, bateria (ogniwo), instalacja fotowoltaiczna.

Dla typowych zastosowań, czyli dla zasilania domowego sprzętu elektronicznego, zasilacz można uznać za źródło prądu stałego, choć naprawdę to źródło prądu tętniącego, o niewielkiej amplitudzie tętnień.

Wartość mocy czynnej prądu elektrycznego wyrażamy w watach [W].

Wartość mocy biernej prądu elektrycznego wyrażamy w warach [var].

Wartość mocy pozornej prądu elektrycznego wyrażamy w woltoamperach [VA].

1 V jest tysięczną częścią 1 kV (0,001 kV).

1 µA jest milionową częścią 1 A (0,000001 A)

1 GΩ to miliard Ω.

Moc prądu stałego obliczamy jako iloczyn napięcia i natężenia prądu.

Jest to prąd, który zmienia się w sposób okresowy, czyli jego wartości chwilowe powtarzają się w równych odstępach czasu (w okresach), w tym samym kierunku i w tej samej kolejności.

Występowanie tętnień można łatwo zaobserwować na oscyloskopie.

Prąd przemienny to prąd okresowo zmienny, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w sposób powtarzalny, okresowy,  z określoną częstotliwością, zgodnie z funkcją sinus.

P = U * I * cos φ  (U oraz I są wyrażone w wartościach skutecznych).

Q = U * I * sin φ  (U oraz I są wyrażone w wartościach skutecznych).

WLZ to  wewnętrzna linia zasilająca, czyli linia elektryczna, służąca do przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem, a rozdzielnicą główną w budynku. To co warto wiedzieć o WLZ to, że spełniają rolę połączenia instalacji odbiorczej ze złączem bezpośrednio lub za pośrednictwem rozdzielnicy głównej. Pamiętaj że wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) w budynku mieszkalnym może być:

  • obwodem instalacji elektrycznej od złącza elektroenergetycznego do tablicy licznikowej czyli rozdzielnicy elektrycznej
  • obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do piętrowych tablic rozdzielczych
  • linią kablową nn od szafki pomiarowej usytuowanej na granicy posesji obok złącza do rozdzielnicy mieszkaniowej

To element sieci elektrycznej, zawierający urządzenia i podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji.

W bezpieczniku topikowym, przerwanie obwodu elektrycznego, następuje po określonym dla danego natężenia prądu elektrycznego, czasie jego przepływu. Główną częścią bezpiecznika jest element topikowy, wbudowany we wkładkę topikową. Topik jest przewodnikiem elektrycznym, który nagrzewa się w wyniku przepływu przez niego prądu. Zbyt duże natężenie prądu elektrycznego powoduje nagrzewanie się drutu, który ulega stopieniu, przerywając obwód elektryczny.

Bimetalowa blaszka odkształca się pod wpływem wzrostu temperatury, kiedy wartość natężenia przepływającego przez nią prądu przekroczy właściwą dla danego bezpiecznika, krytyczną wartość. Odkształcenie blaszki powoduje zwolnienie prostego mechanizmu przerywającego obwód. Wciśnięcie przycisku bezpiecznika powoduje powtórne zamknięcie obwodu elektrycznego.

Wyłącznik nadprądowy typu A charakteryzuje się natychmiastowym zadziałaniem (bezzwłocznym). Jest stosowany do zabezpieczeń urządzeń elektronicznych.

Są stosowane w mieszkaniowych i służą do zabezpieczania urządzeń o małych natężeniach prądów rozruchowych (obwody gniazdkowe, oświetleniowe).

Są stosowane do zabezpieczania urządzeń o zwiększonych prądach rozruchowych. Główne znajdują zastosowanie  w rozwiązaniach przemysłowych, np. do rozruchów silników.

Znajdują zastosowania typowo przemysłowe. Zabezpieczają urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych.

Przewód neutralny jest w kolorze niebieskim.

Przewód ochronny jest w kolorze żółto-zielonym.

Przewód o dodatnim potencjale ma kolor czerwony.

Przewód o ujemnym potencjale ma kolor czarny

Skutki te zależą od drogi przepływu prądu przez ciało człowieka, od stanu psychofizycznego porażonego, od czasu przepływu prądu rażenia, od temperatury i wilgotności skóry oraz od powierzchni styku z przewodnikiem i siły docisku przewodnika do naskórka.

Nie dochodzi do porażenia, ponieważ lampka jarzeniowa jest szeregowo połączona z opornikiem o bardzo dużej wartości rezystancji, co powoduje, że natężenie prądu przepływającego przez ciało człowieka jest bardzo małe, nieodczuwalne.

Podczas fibrylacji komór sercowych, zamiast miarowych okresowych skurczów komór serca,  pojawiają się niemiarowe, nieokresowe skurcze o częstotliwości 400 – 600 na minutę. Jednocześnie ciśnienie krwi gwałtownie maleje i jej przepływ może zostać zatrzymany. Może to spowodować niedotlenienie mózgu, a po czasie około 10 s – utratę przytomności. Jeżeli proces trwa dłużej, to po dalszych 20 s nastąpi zatrzymanie oddychania i początek śmierci klinicznej.

Próg percepcji dla prądu stałego wynosi 2 mA.

Próg percepcji dla prądu przemiennego wynosi 0,5 mA.

Próg samouwolnienia dla prądu stałego, początkowo wynosi około 200 mA, a po dwóch sekundach spada do 30 mA.

Próg samouwolnienia dla prądu przemiennego, początkowo wynosi około 200 mA, a po dwóch sekundach spada do 10 mA.

Tak zgodnie z Prawem Budowlanym art.62 , podlegają okresowej kontroli stanu instalacji elektrycznej. Do wykonania pomiarów potrzebne są uprawnienia energetyczne z grupy G1 w zakresie prac kontrolno-pomiarowych.

W przypadku pożaru lub wybuchu, spowodowanego wadliwa instalacja elektryczna lub gazowa nie posiadająca ważnych przeglądów ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Przeglądu instalacji elektrycznej dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami energetycznymi z grupy G1, natomiast przeglądu instalacji gazowej , osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia energetyczne z grupy G3.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 Sierpnia 2019 Poz.1830 :urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii;  § 2 pkt. 3 d  montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych. Zgodnie z powyższym osoba układająca przewody ( pomocnik), montuje przewody wiec jest to urządzenie energetyczne wiec musi posiadać uprawnienia energetyczne „SEP” G1

Tak należy, każda ingerencja w istniejąca instalacje elektryczną to zmiana parametrów sieci. Konieczne jest wykonanie nowych pomiarów, zakończonych protokołem z pomiarów. Pomiary musi wykonać i zatwierdzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia energetyczne z grupy G1.